Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

Στις 29/1/2016 συνάφθηκε Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τίτλο «Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και Ελέγχου Εντόμων Διαβιβαστών (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», με σκοπό την Οργάνωση, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την εκτέλεση Προγραμμάτων, με δράσεις επιδημιολογικής παρακολούθησης, πρόληψης, ενημέρωσης, οργάνωση μηχανισμών επαγρύπνησης-ταχείας αντίδρασης και καταστολής των εντόμων διαβιβαστών της νόσου, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας με ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων μετάδοσης μολυσματικής νόσου και τη μείωση της όχλησης.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, υλοποίησε το Πρόγραμμα ΙΙΙ με τίτλο «Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης – Ελέγχου για την Επιτήρηση Εντόμων Διαβιβαστών Υπεύθυνων για την Μετάδοση Νοσημάτων σε Ανθρώπους» για την διετία 2016-2017.

1.Στόχοι του ανωτέρω Προγράμματος ήταν:
• Nα αποτελέσει ουσιαστική δομή αναφοράς-οργάνωσης όχι μόνο για το υφιστάμενο πρόγραμμα αλλά και για ανάλογα μελλοντικά προγράμματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συλλέχθηκαν στοιχεία και δεδομένα από ανάλογες δράσεις σε έντομα διαβιβαστές από παραπλήσια προγράμματα, συγκρίθηκαν μελέτες και αποτελέσματα, και εξ αυτών προέκυψε η συνάφεια μεταξύ τους με τα εργαλεία της συγκριτικής μεθοδολογίας, με βασικό σκοπό την ολιστική διαχείριση των εντόμων διαβιβαστών και των προβλημάτων που δημιουργούν τόσο στη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, όσο και στην τοπική οικονομία.

2.Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος υλοποιήθηκαν οι κάτωθι Δράσεις :
• Επιτήρηση και καταγραφή εντόμων διαβιβαστών υπεύθυνων για τη μετάδοση νοσημάτων σε ανθρώπους.
• Παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας μολυσματικού παράγοντα τόσο σε έντομα όσο και ζώα καθώς και καθορισμός των ειδών που μεταφέρουν το μόλυσμα με:
• Διερεύνηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών-υδροβιολογικών παραμέτρων στις εστίες αναπαραγωγής των εντόμων – διαβιβαστών.
• Δημιουργία βάσης δεδομένων και θεματικών χαρτών για την αποτύπωση της παρουσίας και της μεταβολής των πληθυσμών των σημαντικότερων ειδών διαβιβαστών.
• Οργάνωση προγραμμάτων ελέγχου των διαβιβαστών ανάλογα με το έντομο στόχο.
• Έλεγχος και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ελέγχου των διαβιβαστών και βελτιστοποίηση αυτών.
• Eνημέρωση των στελεχών των συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος (Γεωπόνοι των Δήμων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, κλινικούς Ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας).

3. ως αποτέλεσμα των δράσεων του Προγράμματος υλοποιήθηκαν τα κάτωθι:
• Κατασκευή δομής πολλαπλών διασυνδεδεμένων πινάκων σε διαδικτυακή χωρική βάση δεδομένων.
• Κατασκευή διασύνδεσης (interface) για εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων με τρία επίπεδα πρόσβασης (απλή εισαγωγή, εισαγωγή και επεξεργασία, εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή) όπως φαίνεται στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://147.135.254.166:15082/psekasmoi/dataentry/index.html

• Κατασκευή διασύνδεσης πλατφόρμας αλληλεπίδρασης – διάδρασης (interface) για χειρισμό των δεδομένων με δυνατότητα υποβολής χωρικών, χρονικών, ποσοτικών και ποιοτικών ερωτημάτων και απεικόνιση των αποτελεσμάτων όπως φαίνεται στο κάτωθι σύνδεσμο:
http://147.135.254.166:15082/psekasmoi/dashboard/index.html

• Εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού για την εισαγωγή των δεδομένων καθώς και δημιουργία μηχανισμού άμεσης φόρτωσης των δεδομένων από πίνακες Excel στην διαδικτυακή βάση δεδομένων, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας
• Συγγραφή βασικού εγχειριδίου χρήσης για την ,όσο το δυνατόν ,ευκολότερη εξοικείωση του προσωπικού με την πλατφόρμα.