Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εστιασμένη παρέμβαση υπέρ της απασχόλησης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς:

  • μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από αυτήν,
  • αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης θα επιδιωχθεί οι ωφελούμενοι της ομάδας στόχου, να απασχοληθούν από το «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα» και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και να συστήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας. Με την υλοποίηση των επιμέρους Δράσεων εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες σύνδεσης των ωφελούμενων με την τοπική αγορά εργασίας, πρωτίστως ως προς τις προοπτικές ενσωμάτωσής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα που προωθούν την κοινωνική οικονομία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

0

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ»

Ωφελούμενοι: 100 άτομα

Στόχος του είναι οι ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα, μετά από κατάλληλη Συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση να προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις – Εργοδότες.

Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τοπ/ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων.

Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:

  • Τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων
  • Ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
  • Αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
  • Αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Οι Δράσεις υλοποιούνται από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν με τη  μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη συμμετοχή Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. Οι Συμπράξεις προσδιορίζουν σε Σχέδια Δράσης τους τομείς παρέμβασης και τις συγκεκριμένες περιοχές υλοποίησής τους.

Τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013”, το οποίο σχεδίασε το “Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας” και διαχειρίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 7: “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας” (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης” του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3:Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση”.

Το αντικείμενο των Σχεδίων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Δίνουν έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΣΑ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης. Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.

topsa-afisa

0

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ωφελούμενοι: 100 άνεργοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, νέοι επιστήμονες.

Περιοχή Παρέμβασης: Το κύριο μέρος των Δρόμων του Κρασιού της Πελοποννήσου, περιλαμβάνει τις ζώνες της Νεμέας και της Μαντινείας και εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας.

Στόχος: Η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking). Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Ωφελούμενοι: 100 άνεργοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, νέοι επιστήμονες

Περιοχή Παρέμβασης: Κεντρική και Ανατολική Μεσσηνία και συγκεκριμένα οι Δήμοι Καλαμάτας, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης.

Στόχος: Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, η τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή/και η υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

3

Ωφελούμενοι: 100 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, νέοι επιστήμονες με χαμηλό εισόδημα.

Περιοχή Παρέμβασης: Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και ιδιαίτερα την περιοχή των Δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης.

Στόχος: Η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking). Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

0

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΜΟΧΛΕΥΣΗ

2

Ωφελούμενοι: 100 άνεργοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, νέοι επιστήμονες με χαμηλό εισόδημα.

Περιοχή Παρέμβασης: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας με προτεραιότητα το Δήμο Κορίνθου.

Στόχος: Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ       

http://topsa-argolidas.gr/1

Ωφελούμενοι: 100 άνεργοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, νέοι επιστήμονες.

Περιοχή Παρέμβασης: Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Στόχος: Η άμβλυνση του φαινομένου της ανεργίας και η ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού ιστού με την υποστήριξη ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.