Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΤΟΠ.ΕΚΟ
Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εστιασμένη παρέμβαση υπέρ της απασχόλησης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς:

  • μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από αυτήν,
  • αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης θα επιδιωχθεί οι ωφελούμενοι της ομάδας στόχου, να απασχοληθούν από το «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα» και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και να συστήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας. Με την υλοποίηση των επιμέρους Δράσεων εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες σύνδεσης των ωφελούμενων με την τοπική αγορά εργασίας, πρωτίστως ως προς τις προοπτικές ενσωμάτωσής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα που προωθούν την κοινωνική οικονομία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

0

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ»

Ωφελούμενοι: 100 άτομα

Στόχος του είναι οι ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα, μετά από κατάλληλη Συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση να προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις – Εργοδότες.

Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τοπ/ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων.

Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:

  • Τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων
  • Ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
  • Αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
  • Αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Οι Δράσεις υλοποιούνται από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν με τη  μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη συμμετοχή Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. Οι Συμπράξεις προσδιορίζουν σε Σχέδια Δράσης τους τομείς παρέμβασης και τις συγκεκριμένες περιοχές υλοποίησής τους.