Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Στην ορεινή Αρκαδία, σε υψόμετρο 1.367 μ. βρίσκεται ο οικισμός Μαγουλιανά που είναι ο υψηλότερος κατοικημένος οικισμός της Πελοποννήσου. Οι κατεπείγουσες ανάγκες στον οικισμό αφορούν στην πυροπροστασία της περιοχής και σε κάλυψη αναγκών ύδρευσης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την υλοποίηση του προγράμματος χρειάζεται άμεσος σχεδιασμός για την εξασφάλιση υδροδότησης.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30-5-2013 τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) του Δήμου Γορτυνίας και γ) της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας: Ύδρευση – Πυροπροστασία Οικισμού ΠΑΝ Τ.Κ. Μαγούλιανων.

Το αντικείμενο της εν λόγω μελέτης αφορά στην εγκατάσταση δεξαμενής συγκέντρωσης υδάτων σε γήπεδο που βρίσκεται στον ορεινό όγκο του Μαινάλου, στη θέση «Αετοφωλιά», εκτός οικισμού και εντός δασικής έκτασης. Οι εργασίες προβλέπουν τη διαμόρφωση χώρου εντός δασικής ζώνης και έκτασης 1,9 στρ., προκειμένου να τοποθετηθεί δεξαμενή συγκέντρωσης υδάτων διαμέτρου 10 μ. και ύψους 3 μ. εδρασμένη σε τσιμεντένια επιφάνεια 200 τ.μ.. Πιο συγκεκριμένα η διαμόρφωση του χώρου περιλαμβάνει τον καθαρισμό της έκτασης, προκειμένου να είναι δυνατή η μετακίνηση των υλικών και η εγκατάσταση του εξοπλισμού ύδρευσης εντός του γηπέδου.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Εγκατάσταση δεξαμενής συγκέντρωσης υδάτων στη θέση «Αετοφωλιά» Μαινάλου.
 2. Τοποθέτηση αγωγού από την νομίμως υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση «Παλαιολόγος» σε δεξαμενή που θα τοποθετηθεί στη θέση «Αετοφωλιά» του όρους Μαινάλου.
 3. Τοποθέτηση αγωγού από τη δεξαμενή που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αετοφωλιά» του όρους Μαινάλου σε σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού «Παν».

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

 • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό των αναγκαίων διαδικασιών, αδειοδοτήσεων κ.λπ.
 • Αναζήτηση Υπάρχοντος υλικού (εκθέσεις, μελέτες και αδειοδοτήσεις).
 • Επιτόπια αυτοψία της περιοχής μελέτης
 • Συγκέντρωση τοπογραφικών στοιχείων
 • Συγκέντρωση στοιχείων Υδραυλικής μελέτης. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30-5-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Πελοπόννησος Α.Ε., για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ηλεκτροδότηση γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές των ποταμών Λάδωνα – Αλφειού».

Για την υλοποίηση του ως άνω έργου απαιτήθηκε o συντονισμός των ενεργειών και των διαδικασιών και η εκπόνηση των μελετών από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθώς και η υποστήριξη για την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων ολοκλήρωσης των μελετών και αδειοδοτήσεων για την ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα,  πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες

 • Αναγνώριση περιοχής
 • Επιτόπια καταγραφή αγροτεμαχίων
 • Δημιουργία ψηφιακού υπόβαθρου της περιοχής και των ιδιοκτησιών
 • Ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων μετά από επιτόπια τοπογραφική αποτύπωση
 • Επικοινωνία με ιδιοκτήτες για διερεύνηση των ιδιοκτησιακών
 • Συνάντηση με ιδιοκτήτες και τοπικούς φορείς για την επιβεβαίωση ορθότητας του ψηφιακού υποβάθρου
 • Καθορισμός δικαιολογητικών
 • Επιτόπια συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών για την σύνταξη αιτήσεων-φακέλων άδειας χρήσης νερού
 • Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση δικαιολογητικών
 • Υπολογισμός των στρεμμάτων προς άρδευση
 • Υπολογισμός ετήσιου απολήψιμου όγκου νερού
 • Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης
 • Εκπόνηση Γεωργικής μελέτης
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30-05-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ως φορέα υποστήριξης, για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας: Αντιπλημμυρική προστασία – οριοθέτηση – άρδευση στον Αλφειό ποταμό.

Η πεδιάδα του Αλφειού, στο τμήμα της περιοχής Αθήναιο – Ασέα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, δεν καλλιεργείται κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του ποταμού. Με τη σταδιακή μεταστροφή της οικονομίας προς τον πρωτογενή τομέα, η πεδιάδα αυτή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.

Το υδατικό δυναμικό της περιοχής είναι εξαιρετικά σημαντικό, η ροή είναι πρακτικά συνεχής και συνοδεύεται από πλημμυρικά κύματα κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς και εαρινούς μήνες. Για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού φαινομένου, προτείνονται εργασίες για τη διευθέτηση κατά τμήματα του ποταμού όπου αυτόκρίνεται  απαραίτητο με βάση τις τεχνικές περιγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Η υποστήριξη των ανωτέρω Διευθύνσεων αφορά σε Υπηρεσίες Συμβούλου στα παρακάτω:

 • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας.
 • Αναζήτηση Υπάρχοντος υλικού (εκθέσεις, μελέτες και αδειοδοτήσεις για το έργο).
 • Επιτόπια αυτοψία της περιοχής μελέτης
 • Συγκέντρωση τοπογραφικών στοιχείων
 • Συγκέντρωση στοιχείων Υδραυλικής Μελέτης για την Οριοθέτηση
 • Συγκέντρωση στοιχείων Μελέτης Άρδευσης
 • Συγκέντρωση στοιχείων Η/Μ Μελετών
 • Συγκέντρωση στοιχείων Στατικών Μελετών
 • Συγκέντρωση στοιχείων Μ.Π.Ε.
 • Κατάρτιση Π/Υ – Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναλύθηκαν με αποτέλεσμα την κατάρτιση του Π/Υ του προς εκτέλεση έργου.

 

Περιοχή μελέτης
Περιοχή μελέτης