Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 21/03/2014 Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για να υποστηρίξει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας με τίτλο: «Διερεύνηση και Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της παράκαμψης της υφιστάμενης οδού Σούλι-Κρυονέρι».

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας έχει σχεδιάσει τη βελτίωση της χάραξης και των κυκλοφοριακών συνθηκών, του οδικού άξονα που με αφετηρία το Κιάτο, οδηγεί είτε στους ορεινούς Δήμους Στυμφαλίας και Φενεού, είτε στον ηπειρωτικό και Ιστορικό Δήμο Νεμέας. Ο υφιστάμενος επαρχιακός δρόμος Σούλι – Νεμέα χαρακτηρίζεται από στενότητα του καταστρώματος κυκλοφορίας, την έντονη εναλλασσόμενη καμπυλομορφία του, την διέλευσή του εντός των οικισμών της περιοχής και γενικά από χαρακτηριστικά που πλέον δεν εξυπηρετούν τις υφιστάμενες αλλά και εκτιμώμενες μελλοντικές ανάγκες της κυκλοφορίας. Για τη σύνδεση με την Νεμέα σχεδιάστηκε η βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου που αρχίζει από τη διασταύρωση προς Κρυονέρι του επαρχιακού δρόμου Σούλι – Στυμφαλία – Γκούρα και διαμέσου της περιοχής «Φιλιάνδρα» οδηγεί εντός του οικισμού της Τ.Κ. Κρυονερίου. Για την επίλυση του ανωτέρου προβλήματος κρίθηκε απαραίτητη η μερική παράκαμψη της οδού και η διάνοιξη ενός συνδετήριου τμήματος.

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 31-07-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για την υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης για βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής Κόρινθος – Κόμβος Λεχαίου (Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών) και τμήμα οδού σύνδεσης Αρχαίας Κορίνθου (Ε.Ο. Κόρινθος – Αρχαία Κόρινθος), με έμφαση στην ενίσχυση της προσπελασιμότητας, την αναβάθμιση του αστικού τοπίου και την ανάπτυξη».

Το υπό εξέταση οδικό τμήμα συνδέει την πόλη της Κορίνθου με την ευρύτερη παραλιακή ζώνη της περιοχής και αποτελεί την κύρια πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Αρχαίου Λιμανιού του Λεχαίου, τη ζώνη αναψυχής – τη παραλία εκατέρωθεν του αρχαίου λιμένα, στην Αρχαία Κόρινθο καθώς και σε πλήθος άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και χρήσεις γης. Η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί από σημαντικές αδυναμίες προσπελασιμότητας, όπως αυθαίρετη στάθμευση, επικίνδυνα σημεία διαβάσεων αναφορικά με την οδική ασφάλεια, έλλειψη ελεύθερων και διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων, ανυπαρξία πληροφόρησης και προτάσεων διαδρομής κλπ.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερου κάλλους και θα μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να αποτελεί περιοχή υψηλής ελκυστικότητας σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, παρόλα αυτά διαπιστώνονται υποβαθμισμένα χαρακτηριστικά του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αδυναμίες οργάνωσης της κυκλοφορίας, κινητικότητας και πληροφόρησης.

Η επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής αναφοράς μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υιοθέτησης ενός ενιαίου σχεδίου δράσης, το οποίο θέτει τις κατευθύνσεις, συντονίζει τις επιμέρους δράσεις και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων.

Για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του Σχεδίου Δράσης, στην ‘Α ΦΑΣΗ’ πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

α.  Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, στρατηγικός σχεδιασμός και διερεύνηση σκοπιμότητας παρεμβάσεων

Το στάδιο αυτό περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής αναφοράς, ως προς:

 • Γεωγραφικά χαρακτηριστικά
 • Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά
 • Κοινωνικά χαρακτηριστικά
 • Πολιτιστικά χαρακτηριστικά
 • Χαρακτηριστικά αναψυχής-τουρισμού-εμπορίου
 • Οικονομικά χαρακτηριστικά
 • Πολεοδομικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά
 • Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
 • Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ως προς κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης (προσέλκυση επενδύσεων, ενίσχυση απασχόλησης, βελτίωση ποιότητας ζωής, προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση υποδομών κλπ.).

β. Στρατηγικό σχέδιο παρεμβάσεων και πρόγραμμα δράσης

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην περιοχή, οι οποίες έχουν προκύψει μέσα από σειρά αξιολογήσεων, βασιζόμενων στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στοχεύουν:

 • στον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου και λοιπών τεχνικών υποδομών,
 • στη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων ανοικτών χώρων,
 • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
 • στην βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,
 • στην ανάπτυξη της επισκεψιμότητας, με έμφαση τον πολιτισμό και την αναψυχή,
 • στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας με τη βελτίωση της ελκυστικότητας για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής στη βάση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της εκμετάλλευσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παραλιών.

γ.  Διερεύνηση σκοπιμότητας και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων

Η διερεύνηση της σκοπιμότητας περιέλαβε λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των προηγούμενων δράσεων για να διαπιστώσει κατά πόσο οι προτεινόμενες από το στρατηγικό σχεδιασμό παρεμβάσεις είναι εφικτές και κατά πόσο ουσιαστικά βελτιώνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων και στην ανάλυση των επιπτώσεων σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής αναφοράς και σε περιφερειακό επίπεδο, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Η ανάλυση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, αλλά επίσης και για τη χρηματοδότηση των έργων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Ζ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Ζ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Η
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Η
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Θ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Θ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα ΣΤ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα ΣΤ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Α
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Α
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Β
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Β
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Γ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Γ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Ε
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Ε
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Δ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Δ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 17-07-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝHΣOΣ Α.Ε., για την υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με τίτλο: «Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης για τη διερεύνηση, το σχεδιασμό, αξιολόγηση και ωρίμανση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης και της προσπελασιμότητας της περιοχής Ισθμός – Κόρινθος».

Tο φυσικό αντικείμενο αφορά στην υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την ωρίμανση προτάσεων τεχνικού, οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα, απαραίτητες για την ανάδειξη της αναπτυξιακής προοπτικής στην περιοχή αναφοράς. Ειδική μνεία γίνεται στη διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (κατασκευαστική περίοδος σε συνδυασμό με την επενέργεια του επιταχυντή επενδύσεων), όπου θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της περιοχής ως συνέπεια από την προσδοκώμενη βελτίωση της προσβασιμότητας, την αναβάθμιση του αστικού και περί-αστικού τοπίου, καθώς και την ανάδειξη των σημείων έντονου τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Μέχρι σήμερα, έχει  ολοκληρωθεί το στάδιο Α: Στρατηγικός σχεδιασμός παρεμβάσεων και μέρος  του Σταδίου Β: Μελέτες.

Ειδικότερα το Στάδιο Α αφορά σε:

α.  Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Καθορισμός Στόχων και Προτεραιοτήτων

Συνοπτικά, πραγματοποιήθηκε η απογραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης που  περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών λειτουργίας της περιοχής
 • Ιεράρχηση και αξιολόγηση συνθηκών λειτουργίας του κύριου οδικού δικτύου
 • Ανάλυση επιπέδου ασφάλειας συγκοινωνιακών κόμβων
 • Ανάλυση επιπέδου πληροφόρησης και σήμανσης
 • Επισήμανση και ανάλυση προβλημάτων προσπελασιμότητας

Καθορίστηκαν οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι προτεραιότητες με βάση τα υφιστάμενα πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

β. Διαμόρφωση στρατηγικών προτάσεων και επεμβάσεωμ σε υποδομές και αξιολόγηση τους.

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου «Σχεδίου Παρεμβάσεων» για την ορθολογική χρήση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος σαν βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας, στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στην εξυγίανση του οικιστικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση και ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και γενικά στην απόδοση μιας νέας φυσιογνωμίας στην περιοχή που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και επισκεπτών σε καθημερινή βάση.

Χαρακτηριστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο παρεμβάσεων είναι η καταγραφή προτάσεων για:

 • Αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή
 • βελτίωση της προσπελασιμότητας στα σημεία παραγωγής και γένεσης μετακινήσεων
 • Αναβάθμιση της ελκυστικότητας και της αισθητικής τοπίου

Οι παραπάνω προτάσεις αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν στη βάση επίτευξης των στόχων που τίθενται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις για κάθε πρόταση παρέμβασης καθώς και έγινε μία αρχική εκτίμηση κόστους και χρόνου υλοποίησης.

γ.  Τεκμηρίωση  σκοπιμότητας παρεμβάσεων  και ανάλυση κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα οδικής υποδομής που είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλισθεί το αναγκαίο επίπεδο χωρητικότητας και εξυπηρέτησης των μετακινουμένων. Το επαρχιακό συγκοινωνιακό δίκτυο της περιοχής έχει να επιδείξει κόμβους που δεν ξεφεύγουν από τα συνήθη προβλήματα δυσλειτουργίας που συναντώνται σε αυτούς.  Προκύπτει λοιπόν η αναγκαιότητα  ανάλυσης και αξιολόγησης της λειτουργίας, καθώς και η επαναχάραξη μιας σειράς από υφιστάμενους κόμβους στο επαρχιακό δίκτυο και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ισθμό.

Τα έργα οδικής υποδομής είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλισθεί το αναγκαίο επίπεδο χωρητικότητας και εξυπηρέτησης των μετακινουμένων. Οι παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές θα προκαλέσουν οικονομικές επιπτώσεις διάχυσης (spillovers) στο εισόδημα, την κατανάλωση και την εργασία των κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα θα προκαλέσουν μια μεγάλη αλλαγή στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, τις κατασκευές και τις νέες υποδομές, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής όσο και μετά την ολοκλήρωση των έργων λόγω της λειτουργίας του αναβαθμισμένου πλέον δικτύου.

Στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτάσεις παρεμβάσεων για το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο σε τέσσερις Τομείς του.

3
Παρεμβάσεις Τομέα 1
5
Παρεμβάσεις Τομέα 2
6
Παρεμβάσεις Τομέα 3
2
Παρεμβάσεις Τομέα 4

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 4/12/2013 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ των Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Αρκαδίας και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την  υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για την εκπόνηση των μελετών του προγράμματος «Μόνιμα έργα αντιστήριξης για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Λυκαίου – Νέδα» και «Παράκαμψη Λυκαίου».

Σε  υψόμετρο 820 μ. βρίσκεται ο οικισμός Λύκαιο, επάνω στην οδό προς το Ιερό του Λυκαίου Διός (10 χμ.). Κτισμένη στη νοτιοδυτική παρυφή του Λυκαίου όρους βρίσκεται η Νέδα, οικισμός της Μεσσηνίας, που υπάγεται στο Δήμο Οιχαλίας. Η σύνδεση μεταξύ των δύο γειτονικών οικισμών Λυκαίου και Νέδας, γίνεται μέσω επαρχιακού οδικού δικτύου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω κατολισθήσεων εδαφών.

Το παρόν έργο αναφέρεται σε εργασίες βελτίωσης επαρχιακής οδού εκτιμωμένου μήκους 0,30 χμ. Στον οδικό άξονα που ενώνει την Τ.Κ. Λυκαίου του Δήμου Μεγαλόπολης με την Τ.Κ. Νέδα του Δήμου Οιχαλίας.

Περιοχή έργου μέσω προγράμματος Google Maps
Περιοχή έργου μέσω προγράμματος Google Maps

Για την υλοποίηση του ως άνω έργου απαιτείται η εκπόνηση μελετών από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. παρέχει τεχνική υποστήριξη στην υπηρεσία αναφορικά με την σκοπιμότητα και τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων ολοκλήρωσης των μελετών.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 1. Γεωλογική μελέτη και έρευνα στην περιοχή.
 2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης κατολισθήσεων και γενικά ολισθητικών φαινομένων.
 3. Πρόταση μέτρων αποκατάστασης.

Ειδικότερα, οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, συνοψίζονται σε

 • Γεωλογική Μελέτη: Γεωλογική Χαρτογράφηση, γεωλογικές Διατομές, καταγραφή σημείων εμφάνισης νερού και γεωερευνητικών εργασιών, Τεκτονικά διαγράμματα – Δυνητικές ολισθήσεις, Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης.
 • Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μόνιμων έργων αντιστήριξης: Προτεινόμενες γεωτρήσεις, Δειγματοληψία, Επί τόπου δοκιμές, Εργαστηριακές δοκιμές, Τεύχος παρουσίασης αποτελεσμάτων εδαφοτεχνικών ερευνών – έκθεση αξιολόγησης – γεωτεχνικές μελέτες αποκατάστασης των αστοχιών – οριστική μελέτη μόνιμων έργων αντιστήριξης.

Αντίστοιχα έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:

Δημιουργία αναβαθμίδων σε ασταθή κορεσμένα ορύγματα φλύσχη στη θέση Αγ. Αναστασία - Εγνατία οδός
Δημιουργία αναβαθμίδων στη θέση Αγ. Αναστασία – Εγνατία οδός
Τοίχοι αντιστήριξης βάσης πρανούς
Τοίχοι αντιστήριξης βάσης πρανούς

 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30-05-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας: Μελέτη: Δρόμος από διασταύρωση 111 Ε.Ο. Τρίπολης – Θεόκτιστο προς Φτεριά – λίμνη Λάδωνα.

Αντικείμενο της σύμβασης απετέλεσε η υποστήριξη της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην εκπόνηση των μελετών που οδηγεί στην υλοποίηση του έργου του παραποτάμιου δρόμου Λάδωνα μέσω της βελτίωσης αγροτικής οδού από τη συμβολή επαρχιακής οδού που συνδέει το Θεόκτιστο με την ΕΟ33 (γεφύρι Τράγου) έως τη θέση Κυράς Γεφύρι. Το τμήμα που πρόκειται να γίνει η παρέμβαση αυτή αφορά σε οδικό δίκτυο εκτιμώμενου μήκους 15 χλμ, παράλληλα με την κοίτη του ποταμού και από τη θέση της διασταύρωσης της ΕΟ στη θέση Γέφυρα Τράγου, μέχρι τη θέση Κυράς Γεφύρι.

 Το προτεινόμενο έργο υποστηρίζει την ασκούμενη κτηνοτροφική και οικοτουριστική δραστηριότητα στην αγροτική περιοχή, στην οποία δεσπόζει η Λίμνη Λάδωνα. Οι στόχοι του είναι η δημιουργία και η επίτευξη:

 1. Ικανοποιητικής μετακίνησης των κατοίκων
 2. Επαρκούς δικτύου προσπέλασης των επισκεπτών
 3. Διευκόλυνσης της μετακίνησης των αγροτών και της μεταφοράς των προϊόντων
 4. Ενίσχυσης του εισοδήματος και της οικονομίας της περιοχής

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

 • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας.
 • Αναζήτηση Υπάρχοντος υλικού (εκθέσεις, μελέτες και αδειοδοτήσεις) για το έργο.
 • Επιτόπια αυτοψία της περιοχής μελέτης
 • Συγκέντρωση τοπογραφικών στοιχείων.
 • Εκπόνηση:
 1. Τεύχους Τεχνικής Έκθεσης (Εισαγωγή, περιγραφή και αξιολόγηση περιοχής μελέτης, τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης περιοχής, αποτελέσματα)
 2. Τεχνικών σχεδίων (πινακίδες σχεδίου οριζοντιογραφίας με ισοϋψείς καμπύλες της περιοχής μελέτης σε κλίμακα 1/1000, μηκοτομές, κατά πλάτος τομές)
 3. Τεύχος ενδεικτικών αρχείων καταγραφής – επιλύσεων
 4. Ψηφιακός δίσκος αποτελεσμάτων μελέτης (τεχνικά σχέδια σε μορφή dwg, τεύχος τεχνικής έκθεσης σε μορφή pdf)
 • Συγκέντρωση στοιχείων Μελέτης Οδοποιίας. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων
 • Συγκέντρωση στοιχείων Γεωτεχνικής μελέτης. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων
 • Συγκέντρωση στοιχείων Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων