Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΘΜΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 17-07-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝHΣOΣ Α.Ε., για την υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με τίτλο: «Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης για τη διερεύνηση, το σχεδιασμό, αξιολόγηση και ωρίμανση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης και της προσπελασιμότητας της περιοχής Ισθμός – Κόρινθος».

Tο φυσικό αντικείμενο αφορά στην υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την ωρίμανση προτάσεων τεχνικού, οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα, απαραίτητες για την ανάδειξη της αναπτυξιακής προοπτικής στην περιοχή αναφοράς. Ειδική μνεία γίνεται στη διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (κατασκευαστική περίοδος σε συνδυασμό με την επενέργεια του επιταχυντή επενδύσεων), όπου θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της περιοχής ως συνέπεια από την προσδοκώμενη βελτίωση της προσβασιμότητας, την αναβάθμιση του αστικού και περί-αστικού τοπίου, καθώς και την ανάδειξη των σημείων έντονου τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Μέχρι σήμερα, έχει  ολοκληρωθεί το στάδιο Α: Στρατηγικός σχεδιασμός παρεμβάσεων και μέρος  του Σταδίου Β: Μελέτες.

Ειδικότερα το Στάδιο Α αφορά σε:

α.  Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Καθορισμός Στόχων και Προτεραιοτήτων

Συνοπτικά, πραγματοποιήθηκε η απογραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης που  περιλαμβάνει:

  • Περιγραφή υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών λειτουργίας της περιοχής
  • Ιεράρχηση και αξιολόγηση συνθηκών λειτουργίας του κύριου οδικού δικτύου
  • Ανάλυση επιπέδου ασφάλειας συγκοινωνιακών κόμβων
  • Ανάλυση επιπέδου πληροφόρησης και σήμανσης
  • Επισήμανση και ανάλυση προβλημάτων προσπελασιμότητας

Καθορίστηκαν οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι προτεραιότητες με βάση τα υφιστάμενα πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

β. Διαμόρφωση στρατηγικών προτάσεων και επεμβάσεωμ σε υποδομές και αξιολόγηση τους.

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου «Σχεδίου Παρεμβάσεων» για την ορθολογική χρήση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος σαν βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας, στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στην εξυγίανση του οικιστικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση και ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και γενικά στην απόδοση μιας νέας φυσιογνωμίας στην περιοχή που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και επισκεπτών σε καθημερινή βάση.

Χαρακτηριστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο παρεμβάσεων είναι η καταγραφή προτάσεων για:

  • Αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή
  • βελτίωση της προσπελασιμότητας στα σημεία παραγωγής και γένεσης μετακινήσεων
  • Αναβάθμιση της ελκυστικότητας και της αισθητικής τοπίου

Οι παραπάνω προτάσεις αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν στη βάση επίτευξης των στόχων που τίθενται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις για κάθε πρόταση παρέμβασης καθώς και έγινε μία αρχική εκτίμηση κόστους και χρόνου υλοποίησης.

γ.  Τεκμηρίωση  σκοπιμότητας παρεμβάσεων  και ανάλυση κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα οδικής υποδομής που είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλισθεί το αναγκαίο επίπεδο χωρητικότητας και εξυπηρέτησης των μετακινουμένων. Το επαρχιακό συγκοινωνιακό δίκτυο της περιοχής έχει να επιδείξει κόμβους που δεν ξεφεύγουν από τα συνήθη προβλήματα δυσλειτουργίας που συναντώνται σε αυτούς.  Προκύπτει λοιπόν η αναγκαιότητα  ανάλυσης και αξιολόγησης της λειτουργίας, καθώς και η επαναχάραξη μιας σειράς από υφιστάμενους κόμβους στο επαρχιακό δίκτυο και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ισθμό.

Τα έργα οδικής υποδομής είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλισθεί το αναγκαίο επίπεδο χωρητικότητας και εξυπηρέτησης των μετακινουμένων. Οι παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές θα προκαλέσουν οικονομικές επιπτώσεις διάχυσης (spillovers) στο εισόδημα, την κατανάλωση και την εργασία των κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα θα προκαλέσουν μια μεγάλη αλλαγή στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, τις κατασκευές και τις νέες υποδομές, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής όσο και μετά την ολοκλήρωση των έργων λόγω της λειτουργίας του αναβαθμισμένου πλέον δικτύου.

Στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτάσεις παρεμβάσεων για το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο σε τέσσερις Τομείς του.

3
Παρεμβάσεις Τομέα 1
5
Παρεμβάσεις Τομέα 2
6
Παρεμβάσεις Τομέα 3
2
Παρεμβάσεις Τομέα 4