Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΛΕΧΑΙΟΥ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 31-07-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για την υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης για βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής Κόρινθος – Κόμβος Λεχαίου (Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών) και τμήμα οδού σύνδεσης Αρχαίας Κορίνθου (Ε.Ο. Κόρινθος – Αρχαία Κόρινθος), με έμφαση στην ενίσχυση της προσπελασιμότητας, την αναβάθμιση του αστικού τοπίου και την ανάπτυξη».

Το υπό εξέταση οδικό τμήμα συνδέει την πόλη της Κορίνθου με την ευρύτερη παραλιακή ζώνη της περιοχής και αποτελεί την κύρια πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Αρχαίου Λιμανιού του Λεχαίου, τη ζώνη αναψυχής – τη παραλία εκατέρωθεν του αρχαίου λιμένα, στην Αρχαία Κόρινθο καθώς και σε πλήθος άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και χρήσεις γης. Η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί από σημαντικές αδυναμίες προσπελασιμότητας, όπως αυθαίρετη στάθμευση, επικίνδυνα σημεία διαβάσεων αναφορικά με την οδική ασφάλεια, έλλειψη ελεύθερων και διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων, ανυπαρξία πληροφόρησης και προτάσεων διαδρομής κλπ.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερου κάλλους και θα μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να αποτελεί περιοχή υψηλής ελκυστικότητας σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, παρόλα αυτά διαπιστώνονται υποβαθμισμένα χαρακτηριστικά του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αδυναμίες οργάνωσης της κυκλοφορίας, κινητικότητας και πληροφόρησης.

Η επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής αναφοράς μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υιοθέτησης ενός ενιαίου σχεδίου δράσης, το οποίο θέτει τις κατευθύνσεις, συντονίζει τις επιμέρους δράσεις και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων.

Για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του Σχεδίου Δράσης, στην ‘Α ΦΑΣΗ’ πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

α.  Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, στρατηγικός σχεδιασμός και διερεύνηση σκοπιμότητας παρεμβάσεων

Το στάδιο αυτό περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής αναφοράς, ως προς:

 • Γεωγραφικά χαρακτηριστικά
 • Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά
 • Κοινωνικά χαρακτηριστικά
 • Πολιτιστικά χαρακτηριστικά
 • Χαρακτηριστικά αναψυχής-τουρισμού-εμπορίου
 • Οικονομικά χαρακτηριστικά
 • Πολεοδομικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά
 • Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
 • Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ως προς κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης (προσέλκυση επενδύσεων, ενίσχυση απασχόλησης, βελτίωση ποιότητας ζωής, προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση υποδομών κλπ.).

β. Στρατηγικό σχέδιο παρεμβάσεων και πρόγραμμα δράσης

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην περιοχή, οι οποίες έχουν προκύψει μέσα από σειρά αξιολογήσεων, βασιζόμενων στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στοχεύουν:

 • στον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου και λοιπών τεχνικών υποδομών,
 • στη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων ανοικτών χώρων,
 • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
 • στην βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,
 • στην ανάπτυξη της επισκεψιμότητας, με έμφαση τον πολιτισμό και την αναψυχή,
 • στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας με τη βελτίωση της ελκυστικότητας για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής στη βάση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της εκμετάλλευσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παραλιών.

γ.  Διερεύνηση σκοπιμότητας και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων

Η διερεύνηση της σκοπιμότητας περιέλαβε λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των προηγούμενων δράσεων για να διαπιστώσει κατά πόσο οι προτεινόμενες από το στρατηγικό σχεδιασμό παρεμβάσεις είναι εφικτές και κατά πόσο ουσιαστικά βελτιώνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων και στην ανάλυση των επιπτώσεων σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής αναφοράς και σε περιφερειακό επίπεδο, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Η ανάλυση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, αλλά επίσης και για τη χρηματοδότηση των έργων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Ζ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Ζ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Η
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Η
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Θ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Θ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα ΣΤ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα ΣΤ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Α
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Α
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Β
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Β
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Γ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Γ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Ε
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Ε
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Δ
Περιοχές Παρέμβασης Τμἠμα Δ