Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
ΜΕΛΕΤΗ: ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 111 Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ ΠΡΟΣ ΦΤΕΡΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΛΑΔΩΝΑ

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30-05-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας: Μελέτη: Δρόμος από διασταύρωση 111 Ε.Ο. Τρίπολης – Θεόκτιστο προς Φτεριά – λίμνη Λάδωνα.

Αντικείμενο της σύμβασης απετέλεσε η υποστήριξη της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην εκπόνηση των μελετών που οδηγεί στην υλοποίηση του έργου του παραποτάμιου δρόμου Λάδωνα μέσω της βελτίωσης αγροτικής οδού από τη συμβολή επαρχιακής οδού που συνδέει το Θεόκτιστο με την ΕΟ33 (γεφύρι Τράγου) έως τη θέση Κυράς Γεφύρι. Το τμήμα που πρόκειται να γίνει η παρέμβαση αυτή αφορά σε οδικό δίκτυο εκτιμώμενου μήκους 15 χλμ, παράλληλα με την κοίτη του ποταμού και από τη θέση της διασταύρωσης της ΕΟ στη θέση Γέφυρα Τράγου, μέχρι τη θέση Κυράς Γεφύρι.

 Το προτεινόμενο έργο υποστηρίζει την ασκούμενη κτηνοτροφική και οικοτουριστική δραστηριότητα στην αγροτική περιοχή, στην οποία δεσπόζει η Λίμνη Λάδωνα. Οι στόχοι του είναι η δημιουργία και η επίτευξη:

 1. Ικανοποιητικής μετακίνησης των κατοίκων
 2. Επαρκούς δικτύου προσπέλασης των επισκεπτών
 3. Διευκόλυνσης της μετακίνησης των αγροτών και της μεταφοράς των προϊόντων
 4. Ενίσχυσης του εισοδήματος και της οικονομίας της περιοχής

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

 • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας.
 • Αναζήτηση Υπάρχοντος υλικού (εκθέσεις, μελέτες και αδειοδοτήσεις) για το έργο.
 • Επιτόπια αυτοψία της περιοχής μελέτης
 • Συγκέντρωση τοπογραφικών στοιχείων.
 • Εκπόνηση:
 1. Τεύχους Τεχνικής Έκθεσης (Εισαγωγή, περιγραφή και αξιολόγηση περιοχής μελέτης, τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης περιοχής, αποτελέσματα)
 2. Τεχνικών σχεδίων (πινακίδες σχεδίου οριζοντιογραφίας με ισοϋψείς καμπύλες της περιοχής μελέτης σε κλίμακα 1/1000, μηκοτομές, κατά πλάτος τομές)
 3. Τεύχος ενδεικτικών αρχείων καταγραφής – επιλύσεων
 4. Ψηφιακός δίσκος αποτελεσμάτων μελέτης (τεχνικά σχέδια σε μορφή dwg, τεύχος τεχνικής έκθεσης σε μορφή pdf)
 • Συγκέντρωση στοιχείων Μελέτης Οδοποιίας. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων
 • Συγκέντρωση στοιχείων Γεωτεχνικής μελέτης. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων
 • Συγκέντρωση στοιχείων Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων