Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ

Δ Ι Α Κ H Ρ Y Ξ Η 05/2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ -ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. προκηρύσσει τον υπ. αριθ. 05/2016 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ» με κωδικό CPV 71620000-0 «Υπηρεσίες Αναλύσεων», CPV 85148000-8 «Υπηρεσίες Ιατρικών Αναλύσεων », CPV 72316000-3 «Υπηρεσίες Ανάλυσης Δεδομένων» στο πλαίσιο σύμβασης της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 115.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31/12/2017. Η παραλαβή της Διακήρυξης ή η πρόσβαση στη Διακήρυξη γίνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.peloponnisosae.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την αποστολή της Διακήρυξης με ηλεκτρονικά μέσα από την Αναθέτουσα Αρχή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 18/07/2016 και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 22/07/2016 και ώρα 12:00, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), κράτους που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 από την Ελλάδα ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε., έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που άπτονται της υλοποίησης και εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Οι προσφορές θα πρέπει να δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Η σύμβαση δεν χωρίζεται σε τμήματα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας και εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της συμβατικής αμοιβής. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 24/06/2016. Ημερομηνία ανάρτησης του Τεύχους Διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα www.peloponnisosae.gr: 21/06/2016.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη διακήρυξη και περίληψη της πρόσκλησης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ Νο 05-2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 05 2016  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/7