Σάββατο, Δεκέμβριος 14, 2019
Featured
Featured posts

  0

  Η Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με γνώμονα την  ανάπτυξη, διαχείριση, προβολή και επένδυση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και προσβλέποντας στην ενίσχυση της τουριστικής διείσδυσης και αναγνωσιμότητας της «Μυθικής Πελοποννήσου» ως προορισμός θεματικού τουρισμού, έχει ορισθεί  δικαιούχος της Πράξης «Προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου», με κωδικό MIS 5000999, η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

  Αντικείμενο της Πράξης είναι η προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και του συνολικού τουριστικού αποθέματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει ένα μείγμα συνδυασμένων ενεργειών και στοχευμένων δράσεων προβολής των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου, μέσα από την καθιέρωση ενιαίου branding, τη διενέργεια επαγγελματικών συναντήσεων, τη φιλοξενία τουριστικών αποστολών, τη συμμετοχή σε εκθέσεις – εκδηλώσεις, την αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης,  καθώς και τη συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες.

  Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

  • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής για τη διετία 2016-2017 για την εξειδίκευση και αναβάθμιση της ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις απαραίτητες προωθητικές ενέργειες για την ανάδειξη αυτής.
  • Σχεδιασμός και Παραγωγή Οπτικοακουστικού προωθητικού Υλικού.
  • Προβολή της Τουριστικής Ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ.
  • Αναβάθμιση, διαχείριση και παραγωγή περιεχομένου ιστοσελίδας Mythical Peloponnese.
  • Επιμέλεια και Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Διαχείριση και υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της Πελοποννήσου ως ενιαίος προορισμός  και ως σύνολο επιμέρους προορισμών θεματικού τουρισμού.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για την ενίσχυση της θεματικής ταυτότητας του προορισμού.
  • Εξειδικευμένη Διαδικτυακή καμπάνια σε Μέσα Μαζικής Δικτύωσης για την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού.

   

   

   

  Γενικές πληροφορίες

  Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 21/12/2007 (ΦΕΚ 155/09-01-2008) και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας Πελοποννήσου.

  Με την από 12/12/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

  Η Εταιρεία ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α. και της Περιφέρειας, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρα 225, 252, 253, 265 και 268) καθώς και από τις διατάξεις περί Α.Ε. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον Ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». Η περιοχή όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  Στην εταιρεία συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι ταυτόχρονα εκπροσωπούν το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

  1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
  2. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου

  Η ίδρυση της Πελοπόννησος Α.Ε., είναι το αποτέλεσμα ενός γόνιμου προβληματισμού για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία εκφράζει την ανάδειξη νέων παραγωγικών δυνάμεων μέσα στο κύκλωμα παραγωγής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης για την Πελοπόννησο.

  Η δημιουργία μιας ευρείας εταιρικής σχέσης που διακρίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, με στόχο τη σύμπραξη όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει χαρακτηρισθεί και ως καινοτόμος εταιρική σχέση, σύμφωνα με τον Οδηγό της ΜΕΔ έκδοση 2000  «Μεθοδολογία & Πρακτική – Για την Οργάνωση καινοτόμου εταιρικής σχέσης» (κεφάλαιο 3 – Ορθές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα).

  morfi organwsis

  0

  Η Εταιρεία αποτελεί μία τοπική συμφωνία των φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Αυτό επιτυγχάνεται, επιχειρησιακά, μέσα από τη συγκρότηση του επιστημονικού μηχανισμού σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων και έργων της Εταιρείας. Οι πόροι για την υλοποίηση του σχεδιασμού προέρχονται από τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, όπως και από την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών/ εκπόνησης μελετών για τους μετόχους της.

  Σκοποί της Εταιρείας είναι:

  α) Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους (π.χ. ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔ κλπ.) και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,

  β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

  γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,

  δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

  Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής.

  0

  Δεδομένου, ότι στα προγράμματα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου κυριαρχούν οι έννοιες «από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» και «εταιρικότητα», η εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» έχει ρόλο.  Αυτό προκύπτει από τις νέες αρμοδιότητες που δίνει στις Αναπτυξιακές Εταιρείες ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν.3463/2006).  Σκοπός λοιπόν,  είναι η εταιρεία να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια συνδυάζοντας κατάλληλα οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό  με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, εξειδικευμένου και οικονομικά αυτοδύναμου φορέα περιφερειακής εμβέλειας.  Η εταιρεία στοχεύει να αποτελέσει κεντρική δομή επιχειρηματικότητας και επιστημονικός  μηχανισμός μιας ολοκληρωμένης τοπικής και περιφερειακή ανάπτυξης.

  Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι (στρατηγική ανάπτυξης) της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ καθορίζονται ως εξής:

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Σύνταξη μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν ως σκοπό την δημιουργία ενός μοντέλου ολοκληρωμένης και βιώσιμης  ανάπτυξης στην Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε όλους του τομείς οικονομικής δραστηριότητας (αγροτικός, κοινωνικός τομέας, μεταποίηση – εμπορία αγροτικών προϊόντων κλπ.
  • Διεξαγωγή ερευνών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και πόρων της Περιφέρειας  (τουρισμός, φυσικοί πόροι, αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά κλπ.).
  • Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που εγκρίνονται για υλοποίηση έργων / δράσεων,  με κύριο σκοπό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
  • Δημιουργία και λειτουργία γραφείου υποστήριξης – πληροφόρησης, ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη στήριξη στον πληθυσμό ή σε δυνητικούς επενδυτές για όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για οικονομικές ενισχύσεις στην Περιφέρεια.
  • Συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πληθυσμό, τους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ποιότητα διαδικασιών σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δραστηριοτήτων που κάθε φορά αναλαμβάνει.
  • Ανάπτυξη διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών  συνεργασιών – Δικτύωση/ ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Εξειδίκευση και συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επίτευξη επιμέρους στόχων.
  • Επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διοίκησης.
  • Ανάπτυξη  υγιών  σχέσεων συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και «πελάτες της».
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου δικτύου επικοινωνίας και πληροφόρησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της.

  Ειδικότερα  όσον αναφορά τις Δράσεις Κοινωνικής  Πολιτικής της Πελοπόννησος ΑΕ αυτές επικεντρώνονται στα Προγράμματα που υλοποιούνται (ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ) τα οποία έχουν σαν κύριους θεματικούς άξονες-στόχους τα εξής:

  • κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους
  • διάγνωση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης
  • προγράμματα κατάρτισης των ωφελουμένων
  • ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση μεταξύ φορέων
  • συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων και επιχειρήσεων
  • εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • τοποθέτηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις
  • υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων
  • δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων, αποτελούμενου από τις επιχειρήσεις- μέλη της περιοχής παρέμβασης
  • ενέργειες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας ή/και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης
  • ενέργειες για την προετοιμασία των ωφελουμένων μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης και την υποστήριξή τους για να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, αλλά και η υποστήριξή τους μετά την τοποθέτησή τους σε αυτές τις θέσεις, η οποία υποστήριξη θα περιλαμβάνει τόσο την ψυχολογική και νομική συνδρομή, όσο και την επαγγελματική συμβουλευτική
  • ενέργειες που αποσκοπούν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα του έργου

  Με την εφαρμογή των δράσεων αυτών τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν είναι ότι οι ωφελούμενοι που θα:

  • προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
  • συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.
  • προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κλπ προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

  0

  Η εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 11μελές, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και ακολουθεί τη θητεία των αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν Αντιπρόεδρο.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος. Το Δ.Σ. μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι’ αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  Η εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας. Με την από 06/11/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα, το οποίο επικυρώθηκε, ως εξής:

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
  Παναγιώτης Νίκας Πρόεδρος Δ.Σ.
  Σμυρνιώτης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
  Μουρίκης Σωτήριος Διευθύνων σύμβουλος
  Κατσίρης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.
  Νίκια Αντωνία Μέλος Δ.Σ.
  Κούνα Κωνσταντίνα Μέλος Δ.Σ.
  Τσετσέκος Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ.
  Παπακυριάκος Αννίβας Μέλος Δ.Σ.
  Αναστόπουλος Ευστάθιος Μέλος Δ.Σ.
  Καμπόσος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.
  Αργειτάκος Σταύρος Μέλος Δ.Σ.

  Οι δραστηριότητες της Πελοπόννησος Α.Ε αφορούν:

  Την τοπική δράση της Εταιρείας  που εξασφαλίζεται μέσω της λειτουργίας Δικτύου Αντενών με  τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τον  σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου ως ενιαίο γεωγραφικό σύνολο τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, ο σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων της Πελοποννήσου, η προώθηση της συμπληρωματικότητας στις δράσεις παρέμβασης της αυτοδιοίκησης, των τοπικών  φορέων της ανάπτυξης και των αναπτυξιακών εταιριών με στόχο αφενός μεν την τήρηση και εφαρμογή των προτύπων και των προδιαγραφών και αφετέρου την ένταξη αυτών των παρεμβάσεων σε μία συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

  Την έρευνα και τη συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, με στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων καθώς και  η προαγωγή της εκπαίδευσης  με στόχο την σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις πρακτικές εφαρμογές μέσα από την συνεργασία με Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια.

  Την τεχνική στήριξη των εταίρων και την προώθηση της συνεργασίας στην προετοιμασία, διεκδίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο καθώς και ο συντονισμός των προγραμμάτων και η ένταξη τους σε μία συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

  Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, επενδυτικών έργων μελετών, προγραμμάτων που αφορούν ή συνδέονται με τους σκοπούς της Επιχείρησης.

  Την εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού δικαίου σε ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως μελετών και γενικότερα υπηρεσιών που συνδέονται με τους σκοπούς της Eταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία είναι δυνατόν ως Αναθέτουσα Αρχή να αναλαμβάνει και εκπονεί για λογαριασμό δημοσίων κρατικών ή αποκεντρωμένων νομικών προσώπων μελέτες και να παρέχει συναφείς υπηρεσίες, που συνδέονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς ή/ και κοινοτικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μπορεί να δρα ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, αξιοποιώντας τις θεσμικές δυνατότητες που παρέχει το νέο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ και η συναφής νομοθεσία.

  Τον σχεδιασμό, προετοιμασία, προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ή άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες

  Την ενημέρωση και υποστήριξη τελικών δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ή έργων σε ζητήματα πιστοποίησης και υλοποίηση των αντίστοιχων ενεργειών.

  Την συνεργασία με κάθε δημόσια υπηρεσία, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού που σκοπό έχουν την έρευνα και βελτίωση όλων των προϋποθέσεων ανάπτυξης της περιοχής. Ιδιαίτερη συνεργασία θα επιδιώκεται με τα θεσμοθετημένα όργανα Περιφερειακής ανάπτυξης, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τις ενώσεις και επιχειρήσεις αυτών, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα, τους φορείς συλλογικών κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων (Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις, κλπ), τα Πανεπιστήμια, τα πιστωτικά ιδρύματα κλπ, στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού με επιδίωξη πολύπλευρης συμβολής στην ανάπτυξη της περιοχής, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό ιδιαιτέρως το θεσμό των προγραμματικών συμβάσεων.

  Τον Προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης  στις περιοχές της Πελοποννήσου.

  Την υποβοήθηση για  την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του σχεδιασμού και της επίβλεψης κατασκευής των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, την αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

  Την  μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων, το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

  Την διαχείριση της τεχνογνωσίας και η διάχυσή της στην αυτοδιοίκηση στους τοπικούς συντελεστές ανάπτυξης και στις αναπτυξιακές εταιρίες.

  Τον σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής για την ενιαία προβολή της περιοχής, των προϊόντων και των υπηρεσιών της Πελοποννήσου.

  Την προώθηση της εργασίας για θέματα πολιτισμού και ανάδειξης της ταυτότητας της Πελοποννήσου.

  Την  προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης

  Την ενημέρωση και πληροφόρηση προς τους φορείς της Πελοποννήσου για αποφάσεις, πολιτικές, σχέσεις και τάσεις σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που επηρεάζουν την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

  Τον σχεδιασμό διαχείριση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου.

  Την αξιοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.